Kontakt

Bc. Šárka Drahošová
JK Šárka Protivín
Bečelov 251
+420 773 60 41 24
info@stajprotivin.cz

Spolek dlouhodobě finančně podporuje Jihočeský kraj

Všeobecné podmínky

1.         PŘEDMĚT A ÚČEL TĚCHTO VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

1.1       JEZDECKÝ KLUB ŠÁRKA PROTIVÍN z.s., IČ: 22758976, se sídlem Bečelov 251, Protivín, PSČ 398 11 (dále jen „Pořadatel“) a Bečelove z.s., IČ: 07771860, se sídlem Bečelov 251, Protivín, PSČ 398 11 (dále jen „Pořadatel“), vydává tyto všeobecné podmínky vztahující se na dětské tábory a pobyty organizované Pořadatelem (dále jen „Všeobecné podmínky“ a „Tábor“). Tyto Všeobecné podmínky upravují vztah mezi Pořadatelem a zákonným zástupcem přihlašovaného dítěte (dále jen „Zákazník“), který vzniká vyplněním a odesláním přihlášky na Tábor přístupné z www.stajprotivin.cz, a následným potvrzením o přijetí a akceptaci této přihlášky ze strany Pořadatele. Tyto Všeobecné podmínky dále stanoví konkrétní pravidla účasti na Táboře.

1.2       Odesláním přihlášky Zákazník potvrzuje, že je zákonným zástupcem přihlašovaného dítěte (dále jen „Účastník“).

1.3       Odesláním přihlášky Zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými podmínkami a že s nimi vyslovuje souhlas a zároveň se zavazuje, že se těmito Všeobecnými podmínkami bude řídit.

1.4       Odesláním přihlášky Zákazník dále potvrzuje, že s těmito Všeobecnými podmínkami seznámil v přiměřeném rozsahu i Účastníka, a to zejména, nikoliv však výlučně, s články 9 až 14.

 

 

2.         PŘIHLÁŠENÍ NA TÁBOR (UZAVŘENÍ SMLOUVY)

2.1       Zákazník vyplněním a odesláním elektronické přihlášky přístupné z www.stajprotivin.cz závazně přihlašuje Účastníka k pobytu na konkrétním turnusu či turnusech Tábora. Jiný způsob přihlášení není možný. Řádně vyplněná přihláška doručená Pořadateli je pro Zákazníka závazná.

2.2       Pořadatel na základě řádně vyplněné přihlášky potvrdí Zákazníkovi její přijetí. Zároveň Zákazníkovi zašle potvrzení o tom, že Účastníka na základě přihlášky na Tábor přijímá. Tímto okamžikem dochází ke vzniku smluvního vztahu (tedy k uzavření smlouvy) mezi Zákazníkem a Pořadatelem.

 

 

3.         ÚHRADA CENY

3.1       Zároveň s potvrzením o přijetí Účastníka na Tábor zašle Pořadatel Zákazníkovi zálohovou fakturu na částku 2.000,- Kč. Zákazník se zavazuje uhradit tuto zálohu ve výši 2.000,- Kč v souladu s údaji uvedenými na zálohové faktuře. Doplatek ceny se Zákazník zavazuje uhradit na základě následně obdržené faktury.

3.2.      Cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

 1. hotově při příjezdu na Tábor - pouze doplatek tábora;

 2. platbou na účet Pořadatele;

 3. složenkou typu A na účet Pořadatele;

 4. fakturou pro zaměstnavatele.

3.3       V případě provádění úhrady ceny na účet Pořadatele uvádí Zákazník jako variabilní symbol platby vždy číslo příslušné faktury.

3.4       V případě, že Zákazník neprovede úhradu ceny dle pokynů Pořadatele, je Pořadatel oprávněn přihlášku kdykoliv zrušit (tj. odstoupit od smlouvy) a nabídnout takto uvolněné místo jinému zákazníkovi.

 

 

4.         DOBA TRVÁNÍ TÁBOROVÉHO POBYTU A CENA

4.1       Cena za účast na jednom turnusu (týdenní táborový pobyt) činí 6.900,- Kč. Při týdenním pobytu může Zákazník uplatnit sourozeneckou slevu ve výši 200,- Kč na jednoho sourozence, která platí pro všechny sourozence Účastníka.

4.2       Cena za účast na dvou bezprostředně na sobě navazujících turnusech (dvoutýdenní táborový pobyt) činí 13.000,- Kč. U dvoutýdenních pobytů není sourozenecká sleva poskytována.

4.3       Cena zahrnuje ubytování v dřevěných chatkách, stravu a účast na táborovém programu. Součástí táborového programu je zejména rekreační výuka jízdy na koni; v případě teplého počasí i plavení koní. Pořadatel výslovně upozorňuje, že v rámci táborového programu není poskytována sportovní výuka jízdy na koni. Změna táborového programu je vyhrazena.

4.4       Cena nezahrnuje dopravu na táborový pobyt a z něj, ani účast na úrazovém pojištění Účastníka.

4.5       Nástup na každý turnus je vždy v neděli od 17:00 hod. do 19:00 hod., a odjezd z každého turnusu je vždy v neděli do 10:00 hod.

4.6       Přinutí-li vnější okolnosti Pořadatele změnit podmínky Tábora, informuje o tom Zákazníka a v této informaci případně uvede i novou výši ceny. Nebude-li Zákazník s takovou změnou souhlasit, má právo od smlouvy uzavřené s Pořadatelem odstoupit ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení takové informace o změně. Pokud v takovém případě Zákazník od smlouvy odstoupí, není Pořadatel oprávněn nárokovat úhradu stornopoplatků dle těchto Všeobecných podmínek. Neodstoupí-li Zákazník ve výše stanovené lhůtě, platí, že se změnou (podmínek či ceny) souhlasí.

 

 

5.         ODSTOUPENÍ ZÁKAZNÍKA A STORNO POPLATKY

5.1       Zákazník je oprávněn kdykoliv před začátkem táborového pobytu od smlouvy uzavřené na základě vyplnění a odeslání přihlášky a jejího následného potvrzení ze strany Pořadatele jednostranně odstoupit. Může tak učinit doporučeným dopisem zaslaným na adresu JEZDECKÝ KLUB ŠÁRKA PROTIVÍN z.s., Bečelov 251, Protivín, PSČ 398 11, Bečelove z.s., IČ: 07771860, se sídlem Bečelov 251, Protivín, PSČ 398 11, nebo elektronicky doručením zprávy na emailovou adresu info@stajprotivin.cz. Takové odstoupení nabývá účinnosti okamžikem jeho doručení Pořadateli.

5.2       V případě odstoupení Zákazníka je Pořadatel povinen vrátit Zákazníkovi již uhrazenou zálohu či cenu a zároveň je oprávněn z takto uhrazené zálohy či ceny odečíst storno poplatek ve výši, jak je uvedeno níže. Storno poplatkem jsou kryty již vynaložené náklady Pořadatele na činnosti a materiálové a jiné zajištění realizace táborového pobytu Účastníka před jeho samotným zahájením.

5.3       Pokud nebyla záloha či cena uhrazena v dostatečné výši odpovídající výši storno poplatku, je Zákazník povinen uhradit storno poplatek na základě výzvy Pořadatele.

5.4       Pořadatel je oprávněn účtovat storno poplatek ve výši:

 1. 3.000,- Kč v případě odstoupení Zákazníka od smlouvy v době delší než 10 kalendářních dnů před započetím turnusu, na který byl Účastník přihlášen;

 2. 4.000,- Kč v případě odstoupení Zákazníka od smlouvy 10 dnů až 3 dny včetně před započetím turnusu, na který byl Účastník přihlášen;

 3. odpovídající plné ceně v případě odstoupení Zákazníka od smlouvy méně než 3 dny před započetím turnusu, na který byl Účastník přihlášen;

 4. 2.000,- Kč v případě odstoupení Zákazníka od smlouvy nejpozději 4 dny před započetím turnusu, na který byl Účastník přihlášen, z důvodu nemoci či úrazu Účastníka, pro které Účastník není schopen na táborový pobyt nastoupit. V takovém případě je Zákazník povinen bezodkladně předložit Pořadateli lékařskou zprávu potvrzující výše uvedené skutečnosti. Pokud Zákazník Pořadateli takovou lékařskou zprávu nepředloží, je Pořadatel oprávněn účtovat Zákazníkovi storno poplatek ve výši dle bodů (i.) až (iii.) tohoto bodu Všeobecných podmínek.

5.5       Pořadatel není povinen vracet Zákazníkovi cenu, či její část, zejména v následujících případech:

 1. Účastník bez zavinění Pořadatele nastoupí na táborový pobyt později než v den započetí turnusu, na který byl Účastník přihlášen;

 2. Účastník bez zavinění Pořadatele na táborový pobyt nenastoupí vůbec, aniž by Zákazník včas odstoupil, či zajistil Náhradníka (viz níže);

 3. Zákazník jednostranně rozhodne o dobrovolném předčasném ukončení pobytu Účastníka na Táboře.

5.6       Pořadatel poukáže Zákazníkovi již uhrazené platby, či jejich části, na jejichž vrácení vznikne Zákazníkovi dle těchto všeobecných podmínek nárok, nejpozději do 30. 09. daného kalendářního roku.

 

 

6.         NÁHRADNÍK

6.1       Zákazník je oprávněn Pořadateli nejpozději jeden den před zahájením táborového pobytu sdělit, že se místo Účastníka bude táborového pobytu účastnit náhradník (dále jen jako „Náhradník“). V takovém případě je zákonný zástupce Náhradníka povinen vyplnit a odeslat řádnou přihlášku na Tábor.

6.2       Zákazník a zákonný zástupce Náhradníka jsou zavázáni k zaplacení ceny společně a nerozdílně.

 

 

7.         ZDRAVOTNÍ STAV ÚČASTNÍKA

7.1       Nejpozději při nástupu na táborový pobyt předloží Zákazník Pořadateli potvrzení (posudek) registrujícího lékaře v oboru praktické lékařství pro děti a dorost o zdravotní způsobilosti Účastníka k účasti na Táboře. Tento posudek nesmí být starší než jeden rok, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti Účastníka. V posudku registrující lékař uvede mimo jiné i to, zda se Účastník podrobil povinným očkováním. Zákazník bere na vědomí, že účast Účastníka na táborovém pobytu není možná, pokud by Účastník v minulosti nepodstoupil povinné očkování hexavakcínou (záškrt, tetanus, černý kašel, žloutenka typu B, dětská obrna a onemocnění vyvolaná bakterií Haemophilus influenzae typu B) a očkování MMR (spalničky, zarděnky, příušnice). Výjimku činí výlučně osoby, které se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, nebo osoby disponující dokladem, dle kterého jsou proti nákaze imunní.

7.2       Nejpozději při nástupu na táborový pobyt předá Zákazník Pořadateli písemné prohlášení, ve kterém Zákazník prohlašuje a potvrzuje, že Účastník nejeví známky akutního onemocnění (horečka, průjem, apod.), a že ve 14 kalendářních dnech před nástupem na táborový pobyt nepřišel Účastník do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu není nařízeno karanténní opatření. Toto písemné prohlášení nesmí být starší než jeden den přede dnem nástupu na táborový pobyt a musí být podepsáno výlučně Zákazníkem, coby zákonným zástupcem Účastníka (tzn. Pořadatel nebude akceptovat prohlášení podepsané jakoukoliv jinou osobou).

7.3       Zákazník je při nástupu Účastníka na táborový pobyt dále povinen předat Pořadateli kopii kartičky pojišťovny Účastníka a případné léky, které budou v originálním balení a opatřené jménem a dávkováním.

7.4       Pořadatel je oprávněn zajistit při zahájení táborového pobytu, či kdykoliv v jeho průběhu lékařskou prohlídku Účastníka provedenou smluvním lékařem Pořadatele.

7.5       V případě takového zdravotního stavu Účastníka, který dle vyjádření smluvního lékaře Pořadatele neumožňuje nástup či setrvání Účastníka na táborovém pobytu, nebo v případě onemocnění Účastníka, které dle vyjádření smluvního lékaře Pořadatele vyžaduje individuální či intenzivní lékařskou péči, může Pořadatel rozhodnout o ukončení účasti Účastníka na táborovém pobytu ze zdravotních důvodů.

7.6       V případě předčasného ukončení táborového pobytu Účastníka ze zdravotních důvodů dle předchozího odstavce se zavazuje Pořadatel vrátit Zákazníkovi paušální částku ve výši 250,- Kč za každý celý den (tj. vždy celých 24 hodin v rámci jednoho dne), kdy se Účastník neúčastnil táborového pobytu. Zákazník zároveň bere na vědomí a souhlasí s tím, že Pořadatel není povinen výše uvedenou paušální částku Zákazníkovi vracet v případě, že Zákazník v souvislosti se zdravotním stavem Účastníka jakýmkoliv způsobem porušil tyto Všeobecné podmínky, zejména pokud Zákazník provedl prohlášení dle bodu 6.2 těchto Všeobecných podmínek v rozporu se skutečností.

7.7       Zákazník je povinen oznámit Pořadateli veškerá známá zdravotní omezení Účastníka, popř. sdělit informace o aplikovaných lécích či zdravotních pomůckách a Účastníka těmito léky či zdravotními pomůckami po dobu táborového pobytu vybavit. V případě, že Zákazník dostatečným způsobem neseznámí Pořadatele s celkovým zdravotním stavem Účastníka, nenese Pořadatel jakoukoliv odpovědnost za následky z toho plynoucí.

7.8       V případě rozhodnutí Pořadatele o předčasném ukončení pobytu Účastníka ze zdravotních důvodů ve smyslu tohoto článku Všeobecných podmínek je Zákazník povinen vyzvednout Účastníka v místě konání Tábora na své náklady a to nejpozději do 24 hodin od telefonického oznámení Pořadatele o takovém předčasném ukončení pobytu.

 

 

8.         DOPORUČENÍ POŘADATELE – POJIŠTĚNÍ, OČKOVÁNÍ

8.1       Pořadatel Zákazníkovi doporučuje, aby ve prospěch Účastníka uzavřel následující pojištění:

 1. úrazové pojištění, kryjící i úrazy způsobené v souvislosti s rekreační jízdou na koni;

 2. pojištění odpovědnosti;

 3. případně i pojištění storna táborového pobytu z důvodu úrazu či nemoci Účastníka.

8.2       U Účastníka je vhodné provést včasné očkování proti klíšťové encefalitidě.

 

 

9.         POVINNÉ VYBAVENÍ

9.1       Zákazník se zavazuje zajistit, aby Účastník měl v okamžiku nástupu na táborový pobyt u sebe k dispozici kartičku pojištěnce, bezpečnostní helmu (stačí cyklistická nebo horolezecká), spacák, prostěradlo, (deku), teplé oblečení, gumáky, obuv vhodnou pro jízdu na koně (pevnou, nejlépe kotníčkovou s hladkou podrážkou), náhradní oblečení, hygienické potřeby, baterku na svícení, oblečení a batůžek na výlet, plavky, ručník a drobné na výlet.

 

 

10.       ZAKÁZANÉ VYBAVENÍ

10.1     Zákazník se vyplněním a odesláním přihlášky zavazuje zajistit, aby Účastník neměl v době táborového pobytu k dispozici osobní mobilní telefon, tablet, či jiné elektronické zařízení umožňující telekomunikaci či připojení k internetu, a to z důvodu narušování táborového programu.

10.2     Účastník nebude mít v době táborového pobytu u sebe k dispozici zejména jakékoliv zbytné cennosti (zejména drahé kovy, šperky, veškerá elektronika včetně fotoaparátů, včetně oblečení vysoké pořizovací hodnoty, apod.) a jakékoliv nebezpečné předměty (tj. zejména zábavná pyrotechnika a veškeré předměty a zařízení, které by mohly při jejich běžném používání způsobit újmu na zdraví kteréhokoliv z dalších účastníků Tábora, Pořadatele, či třetích osob).

10.3     Za dodržení pravidel dle tohoto článku 10 Všeobecných podmínek odpovídá Zákazník. Pořadatel není odpovědný za ztráty, poškození či zničení jakýchkoli cenných věcí Účastníka, které Účastník má na táborovém pobytu k dispozici v rozporu s tímto článkem 10 Všeobecných podmínek. Obdobně Pořadatel dále není odpovědný za ztrátu, poškození či zničení jakýchkoli věcí Účastníka, pokud k takové ztrátě, poškození či zničení dojde bez zavinění Pořadatele.

 

 

11.       UŽITÍ TÁBOROVÉHO TELEFONU

11.1     V případě potřeby je Zákazník oprávněn kontaktovat Účastníka prostřednictvím táborového mobilního telefonu č. 773 584 257, a to v době od 13:00h do 15:00 h. Účastník tábora může kontaktovat své rodiče (zákonné zástupce) stejným způsobem. V urgentních, či jinak odůvodněných případech mohou táborového mobilního telefonu užít Zákazník i Účastník kdykoliv. Zákazník je srozuměn a souhlasí s tím, že dosažitelnost Účastníka prostřednictvím táborového mobilního telefonu může být ovlivněna táborovým programem stanoveným pro daný den. V takovém případě Pořadatel zajistí telefonické spojení s Účastníkem bez zbytečného odkladu po odpadnutí takto vzniklé překážky.

 

 

12.       PODMÍNKY ÚČASTI NA TÁBOŘE

12.1     Zákazník souhlasí s následujícími podmínkami:

 1. Účastník bude v průběhu táborového pobytu ubytován v dřevěných táborových chatkách, s tím, že Pořadatel nezajišťuje ve všech případech ubytování odděleně podle pohlaví. V případě, kdy bude docházet k ubytování účastníků Tábora nikoliv odděleně podle pohlaví, vyžádá si Pořadatel k takovému postupu zvláštní písemný souhlas Zákazníka. Po zohlednění výše uvedeného si Pořadatel vyhrazuje právo na určení, v jaké chatce a s kým bude Účastník ubytován.

 2. Pořadatel neposkytuje vegetariánské, bezlepkové, či jinak dietní stravování. Strava poskytovaná Účastníku v době táborového pobytu bude odpovídat výživovým normám, a může být poskytována ve veřejných stravovacích zařízeních. V průběhu jednoho turnusu je dvakrát součástí táborového programu i opékání špekáčků (a tedy konzumace uzenin ze strany Účastníka).

 3. Zákazník bere na vědomí, že v areálu konání Tábora se nacházejí kromě koní i volně pohybující se domácí zvířata (psy, kočky, slepice, atp.), a další chovaná zvířata (králíci).

 4. Nad Účastníkem bude v době táborového pobytu vykonáván náležitý dohled ze strany Pořadatele či dalších pracovníků Tábora, což neznamená, že by Účastník podléhal neustálému dozoru ze strany Pořadatele, a to v závislosti na konkrétní táborové aktivitě či realizaci části táborového programu.

 5. Případná drobná poranění Účastníka budou v průběhu táborového pobytu ošetřena přítomným táborovým zdravotníkem. Dle posouzení táborového zdravotníka budou závažnější poranění či onemocnění řešena smluvním lékařem Pořadatele, případně na lékařské pohotovosti, a o takovém postupu bude Zákazník vždy bez zbytečného prodlení informován, či o předání takové informace bude ze strany Pořadatele učiněn opakovaný pokus.

 6. Při týdenním táborovém pobytu nejsou povoleny jakékoliv návštěvy účastníků Tábora z důvodu narušování táborového programu. Výjimky jsou možné pouze při změně táborových turnusů, je-li Účastník přihlášen na čtvrnáctidenní táborový pobyt, a v ostatních případech pouze ze závažného důvodu po konzultaci s Pořadatelem.

 

 

13.       VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA Z TÁBOROVÉHO POBYTU

13.1     Pořadatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech jednostranně rozhodnout o vyloučení Účastníka z táborového pobytu, a to zejména v případech, kdy ze strany Účastníka dojde k následujícímu jednání:

 1. požívání alkoholu či užívání jiných návykových látek (včetně tabáku, elektronických cigaret, apod.),

 2. zneužívání, či záměrné nadužívání léků,

 3. slovní či fyzické napadání dalších účastníků Tábora, jeho pracovníků či třetích osob,

 4. úmyslné ničení majetku Pořadatele, dalších účastníků tábora, či třetích osob, či jiné nevhodné chování vůči těmto osobám,

 5. opakovaně zásadně nevhodné chování ke zvířatům, ke kterým bude mít Účastník v době táborového pobytu a v rámci táborového programu přístup,

 6. opakované nerespektování pokynů Pořadatele,

 7. úmyslné narušování táborového programu či táborových aktivit,

 8. svévolné opuštění místa konání Tábora či táborového programu,

 9. držení útočných nožů či jakýchkoli jiných zbraní (včetně airsoftových a kuličkových),

 10. držení zábavné pyrotechniky,

 11. držení časopisů či jiných předmětů s erotickou, či jinak nevhodnou tematikou,

 12. držení a užívání elektroniky umožňující telekomunikaci, případně připojení k internetu.

13.2     V případě vyloučení Účastníka z výše uvedených či jiných obdobně závažných důvodů je Zákazník povinen uhradit veškeré náklady spojené s ukončením pobytu Účastníka na Táboře. Pořadatel v těchto případech, ani v případech obdobně závadného jednání ze strany Účastníka není povinen vracet Zákazníkovi jakoukoliv část ceny.

13.3     V případě rozhodnutí Pořadatele o předčasném ukončení pobytu Účastníka dle tohoto článku Všeobecných podmínek je Zákazník povinen vyzvednout Účastníka v místě konání Tábora na své náklady a to nejpozději do 24 hodin od telefonického oznámení Pořadatele o takovém předčasném ukončení pobytu.

13.4     Zákazník tímto uděluje Pořadateli souhlas s provedením prohlídky osobních věcí Účastníka v případě podezření na závažné porušení základních pravidel vymezených v těchto Všeobecných podmínkách, či v případě podezření z jednání, které by svou povahou odpovídalo přestupku, či trestnému činu (krádeže, apod.).

 

 

14.       ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU ÚČASTNÍKEM

14.1     Zákazník nese odpovědnost za jakékoliv škody, které Účastník úmyslně či z nedbalosti způsobí na táborovém vybavení, vybavení používaném v souvislosti s táborovými aktivitami nebo jiném majetku. V případě vynaložení finančních nákladů ze strany Pořadatele na opravu takto poškozených věcí se Zákazník zavazuje vzniklou škodu nahradit na výzvu a dle pokynů Pořadatele.

 

 

15.       ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY POŘADATELEM

15.1     Pořadatel je oprávněn před zahájením táborového pobytu Účastníka odstoupit od smlouvy uzavřené se Zákazníkem v případech, kdy byl nucen táborový pobyt zrušit z důvodů, které Pořadatel nemohl při uzavírání smlouvy se Zákazníkem předpokládat, předvídat či jim zabránit. V takovém případě Pořadatel vrátí Zákazníkovi již uhrazenou zálohu či cenu. Zákazník není oprávněn požadovat po Pořadateli náhradu jakýchkoli nákladů, které by Zákazníkovi v souvislosti s takovým zrušením táborového pobytu vznikly.

15.2     Pořadatel je dále oprávněn kdykoliv odstoupit od smlouvy uzavřené se Zákazníkem, byl-li nucen zrušit táborový pobyt v jeho průběhu z důvodu zásahu vyšší moci (např. extrémní povětrnostní podmínky znemožňující realizaci táborového pobytu, jako je např. povodeň, apod.), nebo pokud mu bude zrušení táborového pobytu bez jeho zavinění a z důvodů, které nemohl předvídat, nebo jim zabránit, nařízeno státním dozorovým orgánem (zejména příslušnou krajskou hygienickou stanicí). V takových případech Pořadatel nevrací Zákazníkovi uhrazenou cenu a Zákazník není oprávněn požadovat po Pořadateli náhradu jakýchkoli nákladů, které by Zákazníkovi v souvislosti s takovým předčasným ukončením táborového pobytu vznikly.

15.3     Pořadatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se Zákazníkem, porušil-li Zákazník závažným způsobem svou povinnost vyplývající z těchto Všeobecných podmínek.

 

 

16.       REKLAMACE

16.1     V případě, že by rozsah nebo kvalita služeb poskytovaných na základě smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem a Pořadatelem neodpovídala smluvním podmínkám, nebo platným normám vztahujícím se na jiné než zotavovací akce pro děti ve smyslu § 12 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, je Zákazník oprávněn uplatnit reklamaci Pořadatelem poskytovaných služeb.

16.2     Zákazník je povinen reklamaci uplatnit písemně nebo elektronicky prostřednictvím emailu na adresu Pořadatele bezodkladně poté, co se o nedostatečném rozsahu či kvalitě poskytovaných služeb dozvěděl, tedy pokud možno tak, aby k účinné nápravě mohlo dojít ještě v průběhu táborového pobytu.

16.3     Zákazník je oprávněn uplatnit reklamaci táborového pobytu nejpozději do 14 dnů od jeho ukončení.

16.4     Pořadatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu reklamované služby potřebná k případnému odbornému posouzení vady. Odstranění případné Pořadatelem uznané vady Pořadatel vyřídí bez zbytečného odkladu.

 

 

17.       ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1     Zákazník vyplněním a odesláním přihášky souhlasí se zachycením podoby Účastníka Pořadatelem v průběhu táborového pobytu ve smyslu ustanovení § 84 zíkona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a rozšiřováním takto zachycené podoby Účastníka Pořadatelem ve smyslu ustanovení § 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to zejména, nikoliv však výlučně, za účelem umístění fotografií z táborového pobytu na internetových stránkách Pořadatele a jeho účtech na sociálních sítích, jakož i k propagaci dalších táborových akcí pořádaných kdykoliv v budoucnu Pořadatelem. Zákazník bere na vědomí, že Pořadatel nenese jakoukoliv odpovědnost za pořízení či užití případných fotografií či audio-video nahrávek pořízených v průběhu táborového pobytu ostatními účastníky Tábora, či třetími osobami.

17.2     Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů Zákazníka a Účastníka v rozsahu informací poskytnutých dle této Smlouvy za účelem jejího plnění Pořadatelem.

17.3     Zákazník bere na vědomí, že Tábor není zotavovací akcí pro děti ve smyslu § 8 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.

17.4     Smluvní vztah mezi Zákazníkem a Pořadatelem se řídí právním řádem České republiky.

17.5     Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné podmínky bez předchozího upozornění.

17.6     Tyto Všeobecné podmínky jsou platné od 01. 01. 2017.